Sede electrónica Concello de Cedeira

20:04:28 Luns 29 de maio 2023

Información

Secretaría

09/06/2021

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DA PROTECCIÓN DOS CAMIÑOS E VÍAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE C

O Pleno do Concello, en sesión celebrada o 27 de maio de 2021, acordou a aprobación inicial da Ordenanza Municipal reguladora da protección dos camiños e vías públicas municipais do Concello de Cedeira. De conformidade co disposto no artigo 49 da Lei 7/1985, reguladora das Bases do Réxime Local, e artigo 133.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, sométese o expediente a información pública e audiencia aos interesados mediante publicación deste acordo no portal web do Concello, no Taboleiro de Edictos e no Boletín Oficial da Provincia, polo prazo de 30 días, a contar dende o seguinte ao da inserción do presente anuncio no Boletín Oficial da Provincia, co fin de que os interesados podan examinalo e presentar as reclamacións e suxerencias que estimen oportunas. De non presentarse reclamacións durante o citado prazo a Ordenanza considerarase definitivamente aprobada.


Xustificantes de Publicación: