Sede electrónica Concello de Cedeira

18:09:55 Sábado 13 de agosto 2022

Información

TESOURERIA

24/12/2021

MODIFICACION ORDENANZA TAXA REGULADORA DA OCUPACION TERREOS USO PÚBLICO CON MESAS, CADEIRAS E OUTRO

ANUNCIO

 

Ao non presentarse reclamacións durante o prazo de exposición ao público, queda automáticamente elevado a definitivo o acordo plenario provisional do Concello de Cedeira sobre a modificación da Ordenanza da TAXA REGULADORA DA OCUPACION DE TERREOS DE USO PÚBLICO CON MESAS, CADEIRAS E OUTRO ELEMENTOS CON FINALIDADE LUCRATIVA, cuxo texto modificado se publica en cumplimento do artigo 17.4 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das Facendas locais.

 

ORDENANZA FISCAL Nº 3.3 REGULADORA DA TAXA POR OCUPACIÓN DE TERREOS DE USO PÚBLICO CON MESAS E CADEIRAS E OUTROS ELEMENTOS ANÁLOGOS CON FINALIDADE LUCRATIVA

 

ARTIGO 1: FUNDAMENTO E NATUREZA

En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitución e polo artigo 106 da Lei 7/1.985, de 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local, e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei reguladora das FacendasLocais, este Concello establece a Taxa por Ocupación de terreos de Uso Público con Mesas e Cadeiras e o outros elementos análogos con finalidade lucrativa, que se rexerá tanto por a presente Ordenanza Fiscal e demáis normativa de aplicación.

 

ARTIGO 2: FEITO IMPOÑIBLE

Constitúe o feito impoñibledestaTaxa a utilización privativa ou aproveitamento especial do dominio público local como consecuencia da ocupación de terreos de uso público con mesas, cadeiras, tribunas, taboados, mostradores e outros elementos análogos, con finalidade lucrativa durante os meses de xuño a setembro, ambos inclusives.

 

ARTIGO 3: SUXEITOS PASIVOS

1. Son suxeitos pasivos da Taxa, en concepto de contribuíntes, as persoas físicas e xurídicas e as entidades a que se refire o artigo 35.4 da Lei Xeral Tributaria que gocen, utilicen ou aproveiten especialmente o dominio público local en beneficio particular, independentemente de que se obtivera a correspondente licenza ou autorización. 2. Terán a condición de substitutos do contribuínte os cales soliciten as correspondentes licenzas, se non fosen os propios contribuíntes.

 

ARTIGO 4: RESPONSABLES

A responsabilidade, solidaria ou subsidiaria, das obrigas tributarias do suxeito pasivo, aplicarase nos supostos e co alcance que se sinala nos artigos 41 a 43 da Lei Xeral Tributaria.

 

ARTIGO 5: COTA TRIBUTARIA

1. A contía da taxa regulada na presente Ordenanza calcularase de acordocos conceptos e importes establecidos por mesa e período na táboa seguinte:

 

CONCEPTO

Por cuatrimestre

Por cada mesas, cadeiras, tribunas, taboados, mostradores e outros elementos análogos.

Por cada unha das tres primeiras

40,00 €

Por cada unha, da cuarta a vixésima

15,00 €

A partir da vixésima mesa, por cada unha

12,00 €

Por ocupación de espazos na calzada ou zonas non peonís de titularidade municipal, por cada m2 ou fracción

40,00 €

 

2. Regras especiais.- a) Para o cómputo de número de mesas, consideraráse o número de prazas de asento divididas entre catro.

 

b) No caso de mostradores, consideraráse equivalente a unha mesa por cada dous metros lineal ou fracción de mostrador.

c) Nos casos de ocupación de espazos na calzada ou zonas non peonís de titularidade municipal, o importe inclúe a ocupación polas mesas asentadas no espazo.

 

ARTIGO 6: EXENCIÓNS E BONIFICACIÓNS

Non se concederá exención ou bonificación ningunha no pagamento da taxa.

 

ARTIGO 7: DEVINDICACIÓN

A taxa devindicarase entre os días 1 de xuño e 30 de setembro de cada exercicio.

 

ARTIGO 8: NORMAS DE XESTIÓN

  1. A presente taxa devindicase cando se inicie o uso privativo ou o aproveitamento especial do dominio público local que determina o seu feito impoñible. Non obstante, en caso de aproveitamentos xa autorizados ou prorrogados, a remuneración da taxa prodúcese o día primeiro de cada período de devengo.

 

  1. De conformidade co previsto no artigo 26.1.a) do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei reguladora das Facendas Locais, toda solicitude de licenza para que poida ser admitida a trámite, deberá acompañarse dun xustificante do depósito previo da presente taxa.

Ao amparo do establecido no artigo 27 do citado texto legal, o importe da taxa regulada na presente Ordenanza, esixirase en réxime de autoliquidación coa solicitude inicial e ou mediante recibo nos períodos posteriores.

Na solicitude inicial deberá sinalarse a superficie e mesas ou elementos similares a instalar, non facultando o peticionario para realizar a utilización privativa ou o aproveitamento especial, que só poderán levarse a cabo cando se obteña a correspondentelicenzaou autorización.

Unha vez recaída resolución ou acordo sobre a concesión da licenza ou autorización, practicarase, se procede, a liquidación oportuna, deducindo o importe da autoliquidación realizada e esixindo ou reintegrando no seu caso o suxeito pasivo as diferenzas existentes. Se a licenza fose denegada, e sempre que a utilización privativa ou o aproveitamento especial non se efectuasen, o interesado poderá solicitar a devolución dos dereitos ingresados por tal concepto.

 

  1. Unha vez autorizada iniciada a ocupación, independentemente de que se obtivera a correspondente licenza ou autorización, entenderase prorrogada a taxa e esixirase mediante recibo deducido do correspondente padrón nos períodos correspondentes.

 

  1. A presentación da baixa producirá efectos a partir do período seguinte e nos casos de altas prorratearase por meses naturais os importes das cotas do artigo 5.

 

ARTIGO 9

Será de aplicación a normativa contida na Lei Xeral Tributaria, relativa a infraccións e

sancións en materia tributaria. No caso de declaracións que conteñan feitos falsos ou con

omisións que incidan na determinación da cota tributaria, será de aplicación o disposto no artigo 184.2 e concordantes da Lei Xeral Tributaria.

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Queda suspendida a aplicación da taxa regulada na presente Ordenanza ata o 31 de decembro de 2022. A suspensión é con carácter temporal e excepcional. Transcorrido o dito prazo de suspensión a taxa volverá a ser esixible nos termos da presente Ordenanza.

 

DISPOSICION FINAL

A presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor o día da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia, permanecendo en vigor ata a súa modificación ou derrogación expresas.

 

Cedeira, o 21 de decembro de 2021.

O alcalde, Pablo Diego Moreda Gil

 


Xustificantes de Publicación: